Arvsrätt

Arvsrätt är den vanliga sammanfattande benämningen på reglerna om arv, testamente, boutredning och arvskifte. Advokatfirman Lorenius & Partners har lång och omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom arvsrätten, såväl nationella som internationella. Bland annat biträder vi klienter i arvstvister och med upprättande av testamenten. Vi åtar oss förordnanden som boutredningsman och skiftesman.

ARVSTVISTER

Arvstvister är inget enhetligt begrepp. Bland vanliga typer av arvstvister kan exempelvis nämnas sådana som rör särkullbarns rätt till laglott, där föräldern kanske innan dödsfall betydligt minskat sin egendom, eller sådana rörande förskott på arv, där någon bröstarvinge genom gåva kanske gynnats framför de andra. Vidare kan nämnas tvister rörande tolkning eller klander av testamente samt klander av arvskifte. Vi biträder klienter i alla typer av arvstvister, såväl i domstol som inför t ex boutredningsman.

TESTAMENTE

Genom att skriva testamente kan du själv styra över fördelningen av kvarlåtenskapen. Inte minst om man är sambo kan det finnas skäl att skriva testamente då man inte har arvsrätt som makar. Det rekommenderas att man vänder sig till advokat för att få hjälp med detta. Otydliga testamenten ger inte sällan upphov till svårlösta tolkningstvister mellan testamentstagare och arvingar. Det är också mycket viktigt att formkraven för testamente iakttas, till undvikande av att det klandras. Vi biträder klienter med att skriva testamente och annan planering för framtida dödsfall.

ÖVRIG ARVSRÄTT

Vi biträder även klienter med upprättande av bouppteckning och av arvskifte. Vi åtar oss förordnanden från domstol som boutredningsman och skiftesman.

Kontakta oss gärna på Tel: 08 - 679 59 30, Fax: 08 - 679 59 30 eller E-post: advokat@lorenius.se
Du kan också använda formuläret så kontaktar vi dig.

Name / Company krävs.
Phone / E-mail krävs.